ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

رتبه

عکس

1

مصیب عباسی

(رزومه)

مدیر گروه

 

 

 

تاریخ اسلام

 

 

 

دکتری

(تصویر مدرک)

استادیار

2

قربان جلال

عضو هیات علمی

فقه و اصول

سطح چهار(دکتری)

استادیار

3

حسنعلی سلمانیان

عضو هیات علمی

معارف اسلامی

سطح چهار(دکتری)

استادیار

4

علی اکبر محمدی مهر

عضو هیات علمی

فلسفه و کلام

سطح چهار(دکتری)

استادیار

5

مصطفی منتظری

عضو هیات علمی

علوم سیاسی

دکتری

استادیار