شماره تماس: 01732238674  -  01732229082

آدرس : گلستان - گرگان - خیابان شهید بهشتی  دانشگاه گلستان - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه گلستان